List of scientific and technical staff members of L&FMD:

Sr. No. Name
1.
2. Shri M.K. Singh
3. Dr. S.M. Gupta
4. Shri D.K. Kohli
5. Dr. Sunil Verma
6. Dr. Gurvinderjit Singh
7. Dr. Indranil Bhaumik
8. Dr. Rajeev Bhatt
9. Dr. Satapathy S.
10. Smt. Rashmi Singh
11. Dr. Sushil Kumar Sharma
12. Smt. Rachna Selvamani
13. Shri Sanjib Karmakar
14. Shri Ashish Kumar Singh
15. Shri Chiranjit Debnath
16. Kum. Sushmita Bhartiya
17. Shri Mohammad Soharab
18. Shri Sajith B.K.
19. Shri Pratik Prataprao Deshmukh
20. Dr. Sujan Kar
21. Shri Sushil Kumar Pathak
22. Shri Yashpal Singh
23. Shri Amit Saxena
24. Shri S.M. Sharma
25. Shri Prem Kumar
26. Shri Gopal P. Mohod
27. Shri Siddhram Markam
28. Shri S.R. Bagade
Best viewed in 1024x768 resolution